Activiteiten Wetteksten Spreekbeurten Foto's Links Contacts

 Home
 

PRIVACY VERKLARING van FLANDERS ARSON INVESTIGANTION & PREVENTION vzw

 

 

FLANDERS ARSON INVESTIGATION & PREVENTION vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd)

In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FLANDERS ARSON INVESTIGANTION & PREVENTION vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·    m Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

m Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

·    m Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

·    m Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

·    m Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

·    m Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FLANDERS ARSON INVESTIGANTION & PREVENTION vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens.            

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door FLANDERS ARSON INVESTIGANTION & PREVENTION vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

·    m Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van FLANDERS ARSON INESTIGANTION & PREVENTION vzw (uitvoering overeenkomst).

·    m Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkenen).

·    m Het geven van opleidingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

·    m Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, leeftijd

·    m Persoonlijke kenmerken: geslacht, nationaliteit geboorteplaats, geboortedatum

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekken aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·    m Het verzorgen van de internet omgeving

·    m Het verzorgen van IT-infrastructuur

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

FLANDERS ARSON INVESTIGANTION & PREVENTION vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

·    m Alle personen die namens FLANDERS ARSON INVESTIGANTION & PREVENTION vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·    m We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

·    m Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

·    m Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·    m Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

FLANDERS ARSON INVESTIGANTION & PREVENTION vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen. De laatste wijziging gebeurde op 22 februari 2019.

Ik beloof de bepalingen van deze privacyverklaring steeds te zullen respecteren.


Naam, datum en handtekening

 
     
 

                                                                                          vzw FAIP - Minister Lefevrelaan 19 - 8500 KORTRIJK                                              © Ken Callebaut